Sociaal- emotionele ontwikkeling

Kinderen die “lekker in hun vel” zitten kunnen zich meer optimaal ontwikkelen.
Wanneer een kind zich fijn en prettig voelt in onze school, bij de leerkracht en met
de klasgenoten, is er een stevige basis om tot leren te kunnen komen.

Het is onze taak dan ook om structureel aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind.
Dit start bij de betrokkenheid van het team bij het welbevinden van alle leerlingen.
Een kort gesprekje, signalen opvangen wanneer een kind niet lekker in het vel lijkt te
zitten, ervoor zorgen dat kinderen zich gezien voelen, aandacht voor kinderen en
hun verhalen, interesses en kwaliteiten, etc.

Van de leerkracht kan verwacht worden dat er altijd gestreefd wordt naar een veilig
pedagogisch klimaat in de groep. Naast het maken van afspraken met elkaar over
gewenst gedrag in de school en in de groep en hoe we met elkaar omgaan. Oefenen
wij met elkaar ook hoe je in bepaalde situaties kunt reageren. We praten daarbij ook
over gevoelens en hoe gedrag bij anderen over kan komen.
Hiervoor gebruiken wij de methode Kwink. Deze methode wordt gebruikt in groep 1
tot en met 8 en alle groepen werken tegelijkertijd op eigen niveau aan hetzelfde
thema. Het doel is om samen sociaal emotionele vaardigheden te versterken. Em
om die vervolgens te kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. De volgende 5
competenties staan hierbij centraal: ik weet wie ik ben, ik weet wat ik doe, ik zie
anderen, ik ga goed met anderen om en ik kies voor een leuke en veilige groep.

Voor informatie over deze methode kunt u kijken op:

Voor ouders - Kwink (kwinkopschool.nl)

De sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind volgen we, net zoals de
ontwikkeling van taal en rekenen. Op het moment dat we opvallende dingen zien,
spreken we hier altijd met u over. Binnen de school is het ook mogelijk om in een
klein groepje te oefenen met sociaal- emotionele situaties. Dit kan in de klas, maar
ook in een kleiner groepje buiten de klas. Ook zal de leerkracht tijd maken voor
kindgesprekken, wanneer dit helpend of verhelderend kan zijn voor de leerling of de
leerkracht.

Pesten is iets wat we niet willen op school. Door preventief in te zetten op positief
gedrag in de school en de kinderen te ondersteunen in hun sociale vaardigheden
proberen we dit te voorkomen.
Daarnaast nemen we jaarlijks veiligheidsmetingen af, om onzichtbare vormen van
pesten aan de oppervlakte te krijgen.
Wanneer er sprake is van pestgedrag, zullen we dit serieus nemen en volgens
stappen een gestructureerde aanpak inzetten.